Więcej informacji o akcyzie

Zgodnie z art.31a ust.1 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane m.in. przez:

gospodarstwa domowe

organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie

W przypadku odbioru przesyłki przez inną osobę niż Kupujący należy przygotować pełnomocnictwo dla osoby odbierającej ją w imieniu Kupującego (akceptowane jest również odręcznie przygotowane pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem)

W celu potwierdzenia prawa do zakupu towaru bez akcyzy konieczne jest złożenie czytelnego podpisu, przez osobę kupującą uprawnioną do zakupu bez akcyzy , na fakturze dostarczonej przez firmę kurierską. Podpisaną fakturę należy zwrócić MBM Transport bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na adres podany w zakładce Kontakt na stronie produktu w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki.

W przypadku nie złożenia czytelnego podpisu na fakturze, lub nie zwrócenia podpisanej faktury, na której znajduje się oświadczenie potwierdzające nabycie i przeznaczenie Towaru, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca w przedmiocie zmiany ceny, która zawierć będzie wartość podatku akcyzowego wraz z podatkiem VAT z terminem płatności 14 dni od daty jej wystawienia.

Wybierając opcje w formularzu zamówień ‘Kupuję węgiel bez podatku akcyzowego’ oświadczam o przeznaczeniu zużycia węgla na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy.

W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany, do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych w Ustawie.